Thực trạng tín ngưỡng – tôn giáo Chăm Ninh Thuận hiện nay

THỰC TRẠNG TÍN NGƯỠNG- TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI CHĂM NINH THUẬN HIỆN NAY
Sakaya20131008143913-1
Lời dẫn: Bài này là những quan điểm, nhận xét, đúc kết của một quá trình tìm tòi và suy nghĩ về tín ngưỡng, tôn giáo Chăm của chúng tôi từ năm 1991 đến năm 1998. Sau đó, năm 2001 đề tài này trở thành chủ đề nghiên cứu khoa học- ứng dụng vào người Chăm của Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận do Trương Nghiệp Vũ làm chủ biên, Thành Chiểu, Đổng Văn Dinh và Trương Văn Món… là thành viên. Đề tài được nghiệm thu vào năm 2004, có sự tham gia của nhiều trí thức Chăm. Từ đó chủ đề thực trạng tín ngưỡng, tôn giáo Chăm được nhiều trí thức  đề cập, viết bài  tham gia trên nhiều  diễn đàn. Bài này cũng đã được đăng tải trong sách và tạp chí ở Việt Nam (Sakaya “Thực trạng tín ngưõng tôn giáo của người Chăm Ninh Thuận hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn Giáo, Số 4 / 2000, tr.40-44 và Sách Tôn giáo của người Chăm ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, 2006). Nhận thấy bài này vẫn còn  mang tính thời sự cho nên chúng tôi  cho đăng tải lại trên web chúng tôi: monsakaya.com để độc giả  tiện tham khảo.
Continue reading