Parlons cham du Vietnam — Agnès De Féo

“Parlons cham du Vietnam”

Agnès De Féo

Le cham est une langue austronésienne parlée par les Chams, héritiers d’un royaume indianisé d’Asie du Sud-Est, le Champa, qui occupait la moitié sud du Vietnam actuel. Les Chams n’ont pas, contrairement aux Khmers, conservé leur État. Vaincu au fil des siècles par le royaume des Viêts, le Champa a disparu comme une peau de chagrin, laissant des vestiges architecturaux et artistiques inestimables.

Les Chams d’aujourd’hui représentent un demi-million de locuteurs. Ils peuplent toujours le territoire de leur ancien royaume au sud du Vietnam, mais vivent majoritairement en diaspora, notamment au Cambodge.

Parlons cham propose une initiation à la langue de ce peuple matrilinéaire pratiquant des formes originales de brahmanisme et d’islam. Un peuple minoritaire, certes, mais confronté aux grands enjeux de la modernité en conservant sa langue et son écriture par un attachement indéfectible au Champa, puissant fédérateur d’imaginaire.

Continue reading

Historical, Ethnographic, and Contemporary Political Analyses of the Muslims of Kampuchea and Vietnam

Historical, Ethnographic, and Contemporary Political Analyses of the Muslims of Kampuchea and Vietnam

Raymond Scupin

Abstract

This paper surveys the historical, early ethnographic, and contemporary political analyses of the Cham Muslims of Kampuchea and Vietnam. The historical overview describes the Indic and Islamic influence on the traditional kingdom of Champa, the consequences of French colonialism, and the results of the Vietnam war. The ethnographic description of the Cham is based on early French scholarly depictions that were influenced by Orientalist modes of representation. The contemporary political analysis is derived from scholarly attempts at assessing the recent situation of Cham Muslims as they faced genocide in Cambodia and experienced ethnic repression in Vietnam.
Full Text on Academia.com: http://bit.ly/ScupinSOJOURN
Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia
Vol. 10, No. 2 (October 1995), pp. 301-328

Minorities at Large: New Approaches to Minority Ethnicity in Vietnam

Minorities at Large: New Approaches to Minority Ethnicity in Vietnam

Philip Taylor, editor

This collection represents a new approach to minority ethnicity in Vietnam. Drawing on ethnographic and historical research in the highlands and lowlands, eight essays provide rich descriptions of a wide variety of ethnic minority experiences. They offer provocative analyses that challenge stereotypes about minority groups in scholarship and official development policy. While powerful forces such as warring armies, the socialist state, or the market economy often are said to have undermined the livelihoods and identities of once-autonomous peoples, these studies reveal how peoples at the periphery of the modern nation state nonetheless have been active in the transformation and redefinition of their worlds. The chapters situate contemporary minority transnational networks in the context of older translocal affiliations, identities, and livelihood strategies. In contrast with the attention devoted in previous studies to the state ethnic classification project, the studies shed light on popular identifications in circulation, and transition, among ethnic minorities themselves.

 

Continue reading

Yếu tố bản địa, Bàlamôn giáo và Islam giáo trong tôn giáo của người Chăm Ahiér qua bộ kinh Lá buông (Agal Bac) mới phát hiện


YẾU TỐ BẢN ĐỊA, BÀLAMÔN GIÁO VÀ ISLAM GIÁO TRONG TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI CHĂM AHIÉR QUA BỘ KINH LÁ BUÔNG (AGAL BAC) MỚI PHÁT HIỆN

Sakaya

Tóm tắt: Bài viết này, tác giả giới thiệu tổng quan về chủ đề, nội dung của bộ kinh – văn bản lá buông (agal bac) mà tu sĩ Basaih, Po Adhia người Chăm Ahiér đang lưu giữ và dùng để hành lễ hiện nay. Thông qua bộ kinh và việc thực hành nghi lễ của các tu sĩ, tác giả bóc tách nhiều lớp văn hóa, tôn giáo khác nhau trong cộng đồng Chăm. Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng: tôn giáo Bàlamôn ở người Chăm Ahiér không hoàn toàn chính thống mà là sự dung hòa các yếu tố bản địa, Bàlamôn giáo và Islam giáo.

Continue reading

The Barefoot Anthropologist: The Highlands of Champa and Vietnam in the Words of Jacques Dournes

The Barefoot Anthropologist: The Highlands of Champa and Vietnam in the Words of Jacques Dournes

Andrew Hardy

French anthropologist Jacques Dournes lived in Vietnam for 25 years, from 1946 to 1970, studying the culture of the Jarai and other highland ethnic groups. He became a renowned ethnographer and the Jarai people became his lifelong passion.

In part 1 of this study, Andrew Hardy explores Dournes’s challenging monograph Potao, une théorie de pouvoir chez les Indochinois jorai and his views on the role of the highlanders in ancient Champa. In part 2, Dournes speaks animatedly with the author about the Jarai, his feelings about culture and economics, his understanding of Vietnam’s history, and his personal experience of living in the Central Highlands. The French transcript of the interview is presented in the appendix.

ANDREW HARDY works at the Ecole Francaise d’Extreme-Orient (EFEO), specializing in the history of Vietnam. He is the author of Red Hills: Migrants and the State in the Highlands of Vietnam.

The Indianized States of Southeast Asia by George Coedes

Image result for The Indianized States of Southeast Asia by George CoedesCoedes started the book by briefly describing the geographical characteristic of southeast Asia then explaining the term of ‘Indianization’ which for him is more into the influence of arts, custom and religion of India. He also included the usage of Sanskrit language as a huge characteristic of Indianization. He later focused on each Kingdom like Funan, Angkor, Srivijaya and Majapahit. Coedes also included the declined of the kingdoms and provide us few theories in Indianization of Southeast Asia.

This is a great book for those who were interested in learning the early kingdom in Southeast Asia or anybody interested in Indianization. I came across to a few books that have different view about the type of Buddhism during the earlier kingdom, Coedes wrote that it was Mahayana but there were other scholars said about other type of Buddhism. We were discussing about it during the class and my friend told me that he found it in Wikipedia. He is just ridiculous to say that! I need to read more and do more research on it Continue reading

Miền Trung Việt Nam và Văn hóa Champa: Một cái nhìn địa văn hóa

Image result for Tran Quoc VuongTrần Quốc Vượng 

Trên dải đất miền Trung Việt Nam hiện tại, chủ yếu là từ Đèo Ngang cho đến Hàm Thuận, nhiều thời bao gồm cả Tây Nguyên, đã nảy sinh, phát sáng rực rỡ rồi tắt dần một nền văn minh độc đáo, ta gọi là văn minh Chămpa

  1. Lời mở

Từ một hai thế kỷ đầu Công nguyên cho đến các thế kỷ XVII-XVIII, trên dải đất miền Trung Việt Nam hiện tại, chủ yếu là từ Đèo Ngang cho đến Hàm Thuận, nhiều thời bao gồm cả Tây Nguyên, đã nảy sinh, phát sáng rực rỡ rồi tắt dần một nền văn minh độc đáo, ta gọi là văn minh Chămpa mà sợi dây liên kết (theo F. Engels: “sợi dây liên kết văn minh là Nhà nước” (xem Nguồn gốc gia đình tư hữu và Nhà nước, 1882) là các nhà nước mà sử sách Trung Hoa, Đại Việt gọi bằng những tên Lâm ẤpHoàn VươngChiêm Thành, với các miền lãnh thổ – cũng có thể là các “tiểu quốc” xuất hiện trong sử sách Hoa Việt dưới những cái tên Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính, châu Ô, châu Lý, Chiêm Động, Cổ Lũy, Thi Bị, Thượng Nguyên, Bôn đà lãng…, hay trong bi ký Phạn – Chàm với những tên Chămpapura, Amaravati, Vijaya, Kauthara, Panduranga, Virapura, v.v…

Văn minh Chămpa đã tắt, hay đúng hơn, các nhà nước Chămpa đã không còn tồn tại từ vài trăm năm nay, song tộc Chăm và các tộc bà con theo mẫu hệ còn đó: Chăm H’rê, Chăm H’roi, Raglai, Jarai, Rhaday… Văn hóa Chăm vẫn còn đây, sống động ở Ninh Thuận (với làng gốm Bàu Trúc), Bình Thuận hay là các phế tích “thành lồi’, “giếng Hời”, “cánh đồng chăm” theo cách gọi của người Kinh – Việt ở Bình – Trị – Thiên, Nam – Ngãi – Bình – Phú, Khánh Hòa – Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết…, những “thánh địa” (sanctuaive) Mỹ Sơn, Đồng Dương, Phong Nha, những cụm/nhóm đền – tháp Chămpa trong thung lũng, trên sườn đồi, chân núi, ven biển, trong rừng sâu…, những dòng họ Ông, Ma, Trà, Chế… với những con người da đồng hun, mũi cao, mắt sâu, tóc xoăn, những huyền tích, những lễ hội Katé, nhiều di tích Chăm và ảnh hưởng văn hóa Chăm còn “nhìn” thấy được và có thể tìm hiểu, nghiên cứu được ở Thanh, Nghệ, Tĩnh, ở châu thổ Bắc Bộ, ở ngay nội đô và ven đô Hà Nội… Và ngôn ngữ Chăm vẫn là sinh ngữ (Ngôn ngữ là sản phẩm/thành phần văn hóa). Người ta bảo “chính trị qua đi, văn hóa ở lại” (Les poliques passent, les cultures restent)”. Continue reading

[News] Cham Studies in Vijaya

Members of the Cham Studies team were honored to participate in the first ever conference on “Binh Dinh Ancient Ceramics – Vijaya Kingdom and Its Relationship with Thang Long Citadel – Dai Viet (11th – 15th Centuries)”. This event in Quy Nhon city hosted international researchers coming from as far as Switzerland, France, Australia, The United States, Brunei, the Philippines, China, South Korea, Japan, Cambodia, among others. Attendees included some of the top experts in the world on topics such as Cham architecture, art history, ceramics, and archaeology. Not only was this an opportunity to share the latest research investigating these subjects, but it was also a chance to visit some of the most famous Cham sites in Vietnam. Included were Duong Long Temple, Banh It Temple, Doi Temple, as well as some archaeological sites such as Go Sanh and Go Cay Me–all of which help to broaden our understanding of Champa, Vietnam’s past, and important intercultural connections within Southeast Asia and elsewhere around the world. Most especially, this event helps us understand the central region of Vietnam more clearly, traditionally known as Vijaya, which was one of the most important historical and cultural centers of the kingdom of Champa from the 11th to the 15th century. Continue reading