Yếu tố bản địa, Bàlamôn giáo và Islam giáo trong tôn giáo của người Chăm Ahiér qua bộ kinh Lá buông (Agal Bac) mới phát hiện


YẾU TỐ BẢN ĐỊA, BÀLAMÔN GIÁO VÀ ISLAM GIÁO TRONG TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI CHĂM AHIÉR QUA BỘ KINH LÁ BUÔNG (AGAL BAC) MỚI PHÁT HIỆN

Sakaya

Tóm tắt: Bài viết này, tác giả giới thiệu tổng quan về chủ đề, nội dung của bộ kinh – văn bản lá buông (agal bac) mà tu sĩ Basaih, Po Adhia người Chăm Ahiér đang lưu giữ và dùng để hành lễ hiện nay. Thông qua bộ kinh và việc thực hành nghi lễ của các tu sĩ, tác giả bóc tách nhiều lớp văn hóa, tôn giáo khác nhau trong cộng đồng Chăm. Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng: tôn giáo Bàlamôn ở người Chăm Ahiér không hoàn toàn chính thống mà là sự dung hòa các yếu tố bản địa, Bàlamôn giáo và Islam giáo.

Continue reading

Inrasara – Phu Tram

2Full name: Phú Trạm, pen name: Inrasara
[Inra: Cham transliteration of Sanskrit Indra, the god of Thunder; Sara: salt]

Inrasara was born on August 20th 1957, in the Cham town of Caklaing. His hometown is known as “Mỹ Nghiệp, Phước Dân” in Vietnamese, and is located in Ninh Phước District, to the south of Phan Rang, in Ninh Thuận Province, along the south-central Vietnamese coastline. In the late 1960s, he was a student at Po Klong High School in Ninh Thuận province, where he graduated from High School in 1969. He then went on to study at the University of Pedagogy in Ho Chi Minh City in 1977, although he left university a year later to wander in Cham villages. He began collecting Cham poems and folk tales. He read philosophy and composed poems in both Vietnamese and Cham language. After five years of independent work, he became employed as a Research for the Editorial Committee of Cham Textbooks-Ninh Thuận Province in 1982. After decades of work, his research skills became widely recognized. In 1992, Inrasara moved to the University of Social Sciences & Humanities in Ho Chi Minh City, where he was employed as a Researcher at the Center for Vietnamese & Southeast Asian Studies. After six years at the university, however, he found that he was best left to his own devices as an independent scholar. Since 1998, he has thrived as a free writer and free thinker. He has published extensive poems in Vietnamese and Cham, along with numerous translations of Cham poetry into Vietnamese. He is renowned for his literary criticism, along with his research on Cham language and culture.
Continue reading

TS. Phú Văn Hẳn

van-hoa-cham-1

Dr. Phu Van Han was born and raised in Phan Rang, Ninh Thuan province. Upon completion of high school, he began study at the University of Ho Chi Minh City. As of 1988, he began work at the Institute of Social Sciences in the South, studied the Cham language, and then went on to study in Malaysia (1993-1995). At the age of 40 (in 2003), he successfully defended his PhD in the field of linguistics. He has since published many research papers at home and abroad.

Phú Văn Hẳn,  sinh ra, lớn lên tại Phan Rang (Ninh Thuận). Học xong THPT, anh thi đỗ vào Trường ĐH Tổng hợp TPHCM.

Năm 1988, anh về công tác tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, nghiên cứu ngôn ngữ Chăm, sau đó, được đi tu nghiệp tại Malaysia (1993-1995). Anh đã có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trong và ngoài nước. 40 tuổi (2003), Phú Văn Hẳn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ.

 

TS. Sakaya (Trương Văn Món)

l1050150

 Thông tin cá nhân

  • Họ và tên: TRƯƠNG VĂN MÓN
  • Bút danh: VĂN MÓN, SAKAYA
  • Dân tộc: Chăm
  • Sinh ngày: 20 -05-1967
  • Nơi sinh: Ninh Thuận
  • Nơi công tác hiện nay: Khoa Nhân học,

Trường Đại học KHXH&NV- Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh

Continue reading

Prof. Dr. Po Dharma Quang

po-dharma-photo

Phanrang (Vietnam), 1948

Collaborateur technique de 1972 à 1982, membre depuis 1982

Diplômé de l’École militaire interarmes du Cambodge en 1969, Po Dharma Quang se rend en France pour y poursuivre ses études et obtient un diplôme de la IVe section de l’EPHE en 1978, un DEA en 1980 et un doctorat nouveau régime en 1986 (université Paris-III).

Il entre à l’EFEO en 1972 en qualité de collaborateur technique et devient membre scientifique en 1982. Il est affecté à Kuala Lumpur (Malaisie) en 1987, avec pour mission d’y ouvrir une antenne de l’EFEO et d’en assurer la direction. Rentré à Paris en 1993, il est chargé de conférence à l’EHESS. En 1999, il dirige à nouveau l’antenne de l’École à Kuala Lumpur. Continue reading

PGS.TS Thành Phần

download

BIO (THÔNG TIN CÁ NHÂN)

Professor Thành Phần also goes by the Cham names “Dharbhan Po Dam,” “Gru Phan,” “Gru Hajan,” and “Ja Phok.” Born on the 17th of April, 1954 in Phước Nhơn, Ninh Hải district, Ninh Thuận province, Professor Thành Phần is currently the Assistant Director of the the Center of Research on Vietnam and Southeast Asia, where he is a Senior Lecturer, at the University of Social Sciences & Humanities in Ho Chi Minh City, Vietnam. He began teaching in 1980. His professional interest is in the research, restoration, and preservation of indigenous-traditional cultures in the process of the socio-economic development of Vietnam.

– Họ và tên:  Thành Phần

 Tên gọi khác: Dharbhan Po Dam, Gru Phan, Gru Hajan, Ja Phok

– Sinh ngày 17 tháng 4 năm 1954 tại Thôn Phước Nhơn, xã  Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, PGS.TS. Thành Phần đang làm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á và Giảng viên chính tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ông ấy bắt đầu giảng dạy đại học năm 1980. Hướng nghiên cứu chính của ống ấy là Nghiên cứu, khôi phục và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc bản địa trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam. Continue reading