Chiêm Thành lược khảo

3Chiêm Thành lược khảo xuất bản năm 1936 với lời đề Tựa của chủ bút Tạp chí Nam Phong Phạm Quỳnh là cuốn sách đầu tiên bằng quốc ngữ viết về dân tộc và đất nước Champa.

Xem bản toàn văn tại đây: Huỳnh Thị Bảo Hòa – Chiem Thanh Luoc Khao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *