[Hội thảo] Quy Trình Trùng Tu Đền Tháp Champa ở Mỹ Sơn

THÔNG BÁO HỘI THẢO
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRÙNG TU ĐỀN THÁP CHĂM Ở MỸ SƠN. QUA TRƯỜNG HỢP TU BỔ, BẢO TỒN PHẾ TÍCH KIẾN TRÚC THÁP E7 VÀ NHÓM G

Từ năm 2011 đến năm 2015, Viện Bảo tồn di tích đã triển khai thực hiện dự án trùng tu bảo tồn tháp E7. Dự án này là bước thực tiễn hóa, ứng dụng các kết quả nghiên cứu về vật liệu xây dựng và chất kết dính do Viện Bảo tồn di tích thực hiện, tiếp nối kết quả chương trình hợp tác nghiên cứu chung với các chuyên gia Italia.
Nhằm ghi nhận và đánh giá thành quả can thiệp và kết quả ứng dụng nghiên cứu khoa học đã được áp dụng thành công vào thực tiễn trùng tu di tích ở Mỹ Sơn trong giai đoạn mới này, Viện Bảo tồn di tích tổ chức hội thảo “Quy trình kỹ thuật trùng tu phế tích đền tháp Chăm Mỹ Sơn, qua trường hợp tu bổ, bảo tồn phế tích tháp E7 và nhóm G”. Hội thảo được thực hiện tại thực địa tháp E7 và nhóm G. Đây hi vọng sẽ là một “On-site Workshop” chuyên sâu về kỹ thuật, với sự tham góp về khoa học của các chuyên gia Việt Nam và quốc tế đã và đang thực hiện công tác trùng tu di tích tại Mỹ Sơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *