Dr. Siti Nor Awang

siti nor awangDr. Siti Nor Awang

School of Distance Education
Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia

Academic Qualifications:

  • Ph.D. (Social Anthropology) 2010, University of Hull UK
  • Master of Art (Social Anthropology) 1996, University of Malaya
  • B.A. (Hons.) Anthropology & Sociology 1994, University of Malaya

 

 

Continue reading

Selected Groups in the Republic of Vietnam: The Cham

COUNTERINSURGENCY INFORMATION ANALYSIS CENTER SPECIAL OPERATIONS RESEARCH OFFICE

1432150178811This working paper on the Cham is the third of a pre-publication series on the groups being distributed on a limited basis. It is a descriptive report based on secondary sources dealing with the Vietnamese society. Field research was not undertaken, although the comments of consultants and personnel recently returned from Vietnam have been incorporated. The final report will contain line drawings and illustrations.

It must be recognized, then, that this paper on the Cham is not an exhaustive study. Further, the information contained herein may be dated even before it is published and may be subject to modification in the light of new developments and information. Although it contains the latest information available, the user is cautioned to consider this study as a point of departure to be checked against the current circumstances or conditions of the particular area in which he is working. Continue reading

Văn hóa phi vật thể của người Chăm Ninh Thuận

10934023_10204592157101433_112373427508533859_n

Người Chăm Ninh Thuận là cư dân chiếm số dân đông nhất trong cộng đồng  tộc ngươì Chăm cả nước. Tộc người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận ngày nay là cư dân bản địa, sinh tụ lâu đời, gắn liền với sự hình thành và phát triển vương quốc Champa cổ từ thế kỷ thứ II đến nửa đầu thế kỷ XIX sau công nguyên, sau đó hòa nhập vào cộng đồng đa dân tộc Việt Nam cho đến ngày nay. Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, người Chăm đã sản sinh và để lại cho hậu thế một di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng và đặc sắc, đặc biệt là văn hóa phi vật thể. Di sản văn hóa vật thể ở đây có thể kể đến những kiến trúc tôn giáo như đền tháp, kiến trúc dân sinh, nhạc cụ, trang phục cổ truyền, hệ thống nông cụ, phương tiện di chuyển, gốm, vải vóc, hoa văn… Văn hóa phi vật thể với hệ thống tín ngưỡng dân gian, tôn giáo, lễ hội, văn học dân gian, văn chương, ngôn ngữ, các loại hình nghệ thuật tạo hình, múa hát, y thuật, tri thức dân gian…

Continue reading

[Dissertation] Cham in Vietnam: Dynamics of ethnicity

Nakamura, Rie

University of Washington, ProQuest Dissertations Publishing, 1999. 0800086.

This dissertation is a study of ethnicity. It examines complex ethnicity of the Cham, one of 54 state-recognized minority groups in Vietnam. It compares the formation of ethnic identities between two different Cham groups living in two different regions of Vietnam, and argues that ethnicity is the interactional identity of a person. Special attention is given to the religious systems of the both groups, and some ethnographic data of the Cham people in Vietnam is included.

This dissertation also examines the development of ethnic minority policies in Vietnam and the role of the state in the construction of the Cham ethnicity. Special attention is given to the Vietnamese political and historical characteristics as a Socialist nation, and a former colony of France. In order to examine the ways ethnicity is conceptualized in the context of the modern nation, some issues regarding nationalism, nation and state are explored. In particular, the similarity between ethnicity and nationalism is discussed.

Tracing the Austronesian Footprint in Mainland Southeast Asia: A Perspective from Mitochondrial DNA

Abstract
mtdna_migrationmap_(FTDNA2006)As the relic of the ancient Champa Kingdom, the Cham people represent the major Austronesian speakers in Mainland Southeast Asia (MSEA) and their origin is evidently associated with the Austronesian diffusion in MSEA. Hitherto,
hypotheses stemming mainly from linguistic and cultural viewpoints on the origin of the Cham people remain a welter of controversies. Among the points of dissension is the muddled issue of whether the Cham people arose from demic or
cultural diffusion from the Austronesians. Addressing this issue also helps elucidate the dispersal mode of the Austronesian language. In the present study, we have analyzed mitochondrial DNA (mtDNA) control-region and coding-region sequence
variations in 168 Cham and 139 Kinh individuals from Vietnam. Around 77% and 95% matrilineal components in the Chams and the Kinhs, respectively, could be assigned into the defined mtDNA haplogroups. Additionally, three common
East Eurasian haplogroups B, R9, and M7 account for the majority (.60%) of maternal components in both populations.
Entire sequencing of 20 representative mtDNAs selected from the thus far unclassified lineages, together with four new mtDNA genome sequences from Thailand, led to the identification of one new haplogroup M77 and helped to re-evaluate several haplogroups determined previously. Comparing the Chams with other Southeast Asian populations reveals that the Chams had a closer affinity with the Mon–Khmer populations in MSEA than with the Austronesian populations from Island Southeast Asia (ISEA). Further analyses failed to detect the potential homelands of the Chams in ISEA. Therefore, our results suggested that the origin of the Cham was likely a process of assimilation of massive local Mon–Khmer
populations accompanied with language shift, thus indicating that the Austronesian diffusion in MSEA was mainly mediated by cultural diffusion, at least from the matrilineal genetic perspective, an observation in agreement with the
hypothesis of the Nusantao Maritime Trading and Communication Networks.
Key words: mtDNA, Cham, Vietnam, Austronesian, NMTCN.

Assess the full paper here: Mol Biol Evol-2010-Peng-2417-30

Sự đại diện căn cước tộc người Chăm qua một lễ hội văn hóa do nhà nước tổ chức

Lư Thị Thanh Lê

Người Chăm từng là tộc người chủ thể của vương quốc Chămpa vốn tồn tại ở khu vực miền Trung Việt Nam khoảng hơn hai trăm năm về trước. Qua các biến chuyển lịch sử, từ một tộc người là chủ nhân của vương quốc Chămpa, ngày nay, người Chăm đã trở thành công dân của nước Việt Nam, và là một tộc người thiểu số trong lòng một quốc gia thống nhất đa dân tộc. Để xác lập các mô hình căn cước, ý thức thuộc về của người Chăm hiện nay, chúng tôi cho rằng cần phải tìm hiểu căn cước của người Chăm được đại diện (represented) như thế nào bởi nhà nước và bởi người chính người Chăm, trong các bối cảnh khác nhau. Dựa trên quan điểm cho rằng sự đại diện căn cước tộc người thiểu số được thực hiện bởi nhà nước (đặc biệt là trong các buổi trình diễn nghệ thuật, các sự kiện văn hóa đại chúng) có ảnh hưởng lớn trong việc tạo nên hình ảnh của tộc người đó trước công chúng, trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung tìm hiểu sự đại diện căn cước của người Chăm trong bối cảnh một lễ hội văn hóa Chăm do nhà nước tổ chức, cụ thể là trong sự kiện Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm, gọi tắt là Ngày hội, diễn ra tại Ninh Thuận năm 2012. Với những dữ liệu thực chứng và các tài liệu truyền thông của nhà nước về/trong Ngày hội này, chúng tôi phân tích những xu hướng nhà nước khai thác, huy động căn cước tộc người Chăm cho những mục tiêu chính trị, kinh tế của mình, đồng thời đưa ra nhận định về quá trình nhận đồng tộc người (ethnic identification process) của người Chăm thể hiện trong bối cảnh lễ hội văn hóa do nhà nước tổ chức. Continue reading