Quatre Lexiques Malais-Cam anciens rédigés au Campa

lexique-20-2

Quatre Lexiques Malais-Cam anciens rédigés au Campa (Bốn tự điển cổ Mã Lai-Chăm sáng tác ở Champa) là tác phẩm viết bằng tiếng Pháp do Viện Viễn Đông Pháp (EFEO) ấn hành ở Paris vào năm 1999, dày  397 trang. Tác phẩm này dịch sang tiếng Mã Lai mang tựa đề “Empat lexkison bahasa Melayu-bahasa Cam yang di sunsun di Campa pada abad ke -17 » xuất bản tại Kuala Lumpur bởi Bộ Văn Hoá Mã Lai và Viện Viễn Đông Pháp (EFEO), vào năm  2000 gồm 403 trang.

Tự điển cổ Mã Lai-Chăm là công trình nghiên cứu dựa vào 7 tác phẩm viết bằng Akhar Thrah Chăm mang nhiều tựa đề khác nhau: Ni papnuec puec Jawa, Ni Jawa lang, Ni panuec maduen puec Jawa atulang, Ni panuec puec Jawa talang, Ni Jawa Ahaok, Ni penuec Jawa lang ngap gruk yau ni. Để đơn giản hoá cách trình bày, Ts. Po Dharma đặt cho 7 tác phẩm này một tên gọi chung là  Atulang Jawa Ahaok (từ điển ngôn ngữ của người thuỷ thủ Mã Lai)

Continue reading