Dai Viet Diplomatic Relations with Neighbouring Countries under Ly Dynasty

Nguyen Thanh Binh
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
Email: nguyenthanhbinhtriet@gmail.comReceived: 8 March, 2017. Accepted: 30 March, 2017.

Source: Vietnam Social Sciences, No.3 (179) – 2017 
Abstract: Vietnam, or Dai Viet (Great Viet) as named under Ly dynasty, had diplomatic relations with its neighbours, including China, Champa and Chenla. It pursued a peace-loving foreign
policy, while resolutely resisting foreign aggression. The foreign policy was aimed at building and upholding friendship among neighbouring countries for the purpose of creating and maintaining a peaceful environment for national construction and defence.
Keywords: Diplomatic relations, Ly dynasty, Song dynasty, Champa, Chenla, Laos. Continue reading

The Mongol Navy: Kublai Khan’s Invasions in Đại Việt and Champa

 Vu Hong Lien

Abstract

During his campaign in southern China and following his final victory over the Southern Song in 1279, the Yuan Emperor Kublai Khan launched a series of naval campaigns to conquer East and Southeast Asia. The chain of attempted conquests began with Japan and ended with Java, and all ended in failure. Although Kublai Khan did not succeed, the Mongol intervention seriously affected the dynamics of the region and left long-lasting consequences. Most remarkable of all, the naval campaigns marked a dramatic change in the Mongol traditional warfare. Based on historical accounts by the Persian historian Rashid-al-Din, who had access to Kublai Khan’s papers, the Yuanshi, Vietnamese pro-Mongol documents, the Vietnamese official annals and analyses by modern historians, this Working Paper focuses on the series of crucial events that took place in the late thirteenth century, when the Mongols actively and violently interfered in Đại Việt and Champa. It highlights the first-ever failure of the Mongols worldwide in Đại Việt, a hitherto less known fact due to the lack of cross-study on the Mongols in the East and the West. As events gradually unfold, we can see why Kublai Khan paid such close attention to Southeast Asia, how the Mongol Navy was created, the Mongols’ own reaction to its function, and why they failed repeatedly in their attempts at expansion down the South China Sea/Bien Dong.

Continue reading

Chế Bồng Nga, Lê Thánh Tông và Hoàng đế nhà Minh

Andrew Hardy

Nguyễn Thị Hồng Hạnh dịch

404c41ebbb167baTại kinh đô ở Nam Kinh, ngày 25 tháng 7 năm Hồng Vũ thứ tư (1371), hoàng đế nhà Minh của Trung Hoa tiếp nhận một tấu văn cỡ lớn làm bằng vàng lá, trên khắc chữ ngoại quốc. Sau khi dịch, hoàng đế biết rằng những hàng đầu tiên của tấu văn này được đọc như sau:

“Hoàng đế Đại Minh đã lên ngôi vỗ yên bốn bể. Bệ hạ như bầu trời và mặt đất bao phủ và chứa đựng muôn loài, như mặt trời và mặt trăng chiếu sáng vạn vật. Sánh với bệ hạ, A-da-a-zhe chỉ như một cọng cỏ. Bệ hạ thương kẻ hạ thần đã sai sứ ban cho thần ấn vàng và sắc phong cho thần làm vua xứ này. Thần rất biết ơn và tự hào, và sẽ như vậy mãi mãi”(1).

Continue reading

Việt – Cham: những đường biên văn hóa

  • Đinh Đức Tiến

IMG_4955-53191-20e68 Chúng ta khó có thể nhận diện rõ ràng đâu là yếu tố Việt hoặc Chăm thuần túy, cái nào ảnh hưởng đến cái nào. Những cái hao hao, giông giống chỉ là những đoán định khoa học mà các học giả nhận định và suy diễn, bởi bản thân chúng đã toát lên sự hòa nhuyễn những giá trị tinh hoa của hai nền văn hóa Chăm Việt. Hãy để đường biên văn hóa đó là vô hình trong những biểu hiện hữu hình của cuộc sống.

Quốc gia Việt Nam ngày nay trải dài từ Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang) đến xóm Mũi (Năm Căn, Cà Mau) trong 33o2’ bắc và 8o30’ bắc. Điểm cực Tây nằm ở 102o kinh đông (xã Apa Chải, Mường Tè, Lai Châu), còn điểm cực đông trên đất liền là ở 109o24’ kinh đông trên bán đảo Hòn Gốm (Khánh Hòa)1. Sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ này là một quá trình hợp nhất với nhiều biến cố phức tạp của các vương quốc Đại Việt, Chămpa và Chân Lạp trong lịch sử. Nếu so sánh về quá trình lập quốc, trình độ phát triển giữa ba quốc gia kể trên xảy ra ở những thời điểm khác nhau và mức độ khác nhau. Nhưng nói chung, Đại Việt, Chămpa và Chân Lạp đều lập quốc từ khá sớm (Đại Việt: khoảng thế kỷ 5 tr.cn với sự hình thành hai mô hình nhà nước sơ khai Văn Lang, Âu Lạc; Chămpa vào khoảng thế cuối thế kỷ 2; và, Phù Nam – Chân Lạp vào khoảng thế kỷ VI). Mặc dù khác với Chămpa, Chân Lạp (hai quốc gia “thuộc Ấn”), Đại Việt là quốc gia “thuộc Hán” có những tiêu chí và cách thức xây dựng xã hội riêng biệt, điều này đã để lại những hệ quả khác nhau kéo dài trong lịch sử.

Continue reading