The Champa motif

Link: https://www.behance.net/gallery/15828821/ChamPa

Điêu khắc Chămpa lưu lạc nơi cửa Phật

Các tác phẩm nghệ thuật Chămpa luôn gắn liền với những kiến trúc tạo thành một tổng thể nghệ thuật hoàn chỉnh. Do nhiều nguyên nhân khác nhau (thời gian, chiến tranh…), nhiều công trình kiến trúc Chămpa không còn nguyên vẹn. Trong số khoảng 250 di tích đã được biết qua sử liệu, thư tịch và thống kê đầu thế kỷ XX, nay chỉ còn hơn 20 công trình còn đứng vững. Do đó, các tác phẩm điêu khắc Chămpa bị phân tán tản mạn, không còn gắn với di tích gốc nữa. Phần lớn số hiện vật này tập trung ở các bảo tàng trong nước và cả nước ngoài. Ở Bình Định, một số tác phẩm điêu khắc Chămpa còn lưu lạc nơi cửa Phật. Continue reading