Greetings and Happy Holidays!

15590504_1361388857227447_3106465920541689346_nThe Cham Studies team would like to send well wishes and kind regards to everyone this holiday season. Over the last year, Cham Studies has continued to develop as a collaborative space for the dissemination of research on Cham culture, history, language, and heritage. We hope that, in the new year, these efforts will continue in promoting all things Cham across the globe through innovative research and deeper understandings of what it means to be Cham. We thank all of our readers for your continued support, and look forward to a bright 2017. Seasons greetings and Happy Holidays!

-The Cham Studies Team –

Nhóm Nghiên cứu Chăm xin gửi những lời chúc tốt đẹp và trân trọng nhất đến tất cả mọi người nhân mùa lễ này. Trong năm vừa qua, nghiên cứu người Chăm đã tiếp tục phát triển như là một không gian tương tác cho việc phổ biến nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, và di sản của người Chăm. Chúng tôi hy vọng rằng, trong năm mới, những nỗ lực này sẽ tiếp tục trong việc thúc đẩy trên tất cả mọi mặt về nghiên cứu người Chăm trên toàn cầu thông qua các nghiên cứu sáng tạo và hiểu biết sâu sắc hơn về những ý nghĩa với người Chăm. Chúng tôi cảm ơn tất cả các độc giả  đã tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, và mong muốn một năm mới  2017 tươi sáng hơn.

Ngày lễ vui vẻ!