Chiêm Thành lược khảo

3Chiêm Thành lược khảo xuất bản năm 1936 với lời đề Tựa của chủ bút Tạp chí Nam Phong Phạm Quỳnh là cuốn sách đầu tiên bằng quốc ngữ viết về dân tộc và đất nước Champa.

Continue reading