From the Khmer Rouge to Hambali: Cham Identities in a Global Age

by Kok-Thay ENG

Dissertation Director: Professor Alexander Hinton

6-Cham-LeadersThis dissertation explores different forms of Cham identity in relation to this minority’s history, society and culture. It has three goals: first, to provide the most comprehensive overview of Cham history and social structure; second, to illustrate how Cham identities have changed through time; and third, to consider whether in the aftermath of Democratic Kampuchea and the Cold War Cham became radicalized. Its theoretical position is that the group’s religious, ethnic and other social identities can be classified as core (those that are enduring) and peripheral (those that are more changeable depending on new social and global contexts). Core identities include being Muslim (religious) and descendants from Champa whose indigenous language is Cham. Peripheral identities are sectarian, economic and political.

Full paper: http://dga.rutgers.edu/wp-content/uploads/2012/10/From-the-Khmer-Rouge-to-Hambali-Cham-Identities-in-a.pdf

Sự đại diện căn cước tộc người Chăm qua một lễ hội văn hóa do nhà nước tổ chức

Lư Thị Thanh Lê

Người Chăm từng là tộc người chủ thể của vương quốc Chămpa vốn tồn tại ở khu vực miền Trung Việt Nam khoảng hơn hai trăm năm về trước. Qua các biến chuyển lịch sử, từ một tộc người là chủ nhân của vương quốc Chămpa, ngày nay, người Chăm đã trở thành công dân của nước Việt Nam, và là một tộc người thiểu số trong lòng một quốc gia thống nhất đa dân tộc. Để xác lập các mô hình căn cước, ý thức thuộc về của người Chăm hiện nay, chúng tôi cho rằng cần phải tìm hiểu căn cước của người Chăm được đại diện (represented) như thế nào bởi nhà nước và bởi người chính người Chăm, trong các bối cảnh khác nhau. Dựa trên quan điểm cho rằng sự đại diện căn cước tộc người thiểu số được thực hiện bởi nhà nước (đặc biệt là trong các buổi trình diễn nghệ thuật, các sự kiện văn hóa đại chúng) có ảnh hưởng lớn trong việc tạo nên hình ảnh của tộc người đó trước công chúng, trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung tìm hiểu sự đại diện căn cước của người Chăm trong bối cảnh một lễ hội văn hóa Chăm do nhà nước tổ chức, cụ thể là trong sự kiện Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm, gọi tắt là Ngày hội, diễn ra tại Ninh Thuận năm 2012. Với những dữ liệu thực chứng và các tài liệu truyền thông của nhà nước về/trong Ngày hội này, chúng tôi phân tích những xu hướng nhà nước khai thác, huy động căn cước tộc người Chăm cho những mục tiêu chính trị, kinh tế của mình, đồng thời đưa ra nhận định về quá trình nhận đồng tộc người (ethnic identification process) của người Chăm thể hiện trong bối cảnh lễ hội văn hóa do nhà nước tổ chức. Continue reading