Sa Huynh regional and inter-regional interactions in the Thu Bon valley, Quang Nam province, central Vietnam

Lam Thi My Dzung

Director, Museum of Anthropology, Hanoi National University, Vietnam

Email: lam_mydzung@yahoo.com 

UntitledABSTRACT

Around 500 BC, the introduction of iron working technology caused radical changes in social structure in both mainland and insular Southeast Asia. The most important phenomenon, which had strong impacts in all aspects of life, was the transformation from small and egalitarian to large and complex societies. This complexity laid the foundations for the emergence and development of early states in the area. The causes and dynamics of these processes were various in nature and included both internal and external elements. Using site and artefact distributions in the Thu Bon Valley, one of the largest and most fertile riverine areas in the whole of central Vietnam, we examine the nature and evolution of regional and inter–regional interaction between Sa Huynh communities and the outside world, especially with the Han Chinese, the Dong Son of northern Vietnam, and contemporary cultures in South and Southeast Asia. Continue reading

Văn hóa Sa Huỳnh từ những phát hiện và nghiên cứu mới

Lâm Thị Mỹ Dung
1. Nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh: Thành tựu và Cách thức tiếp cận
1.1. Khởi đầu nghiên cứu (1909 – 1960).
Trong giai đoạn này việc phát hiện nghiên cứu, xác định và định danh nền văn hóa Sa Huỳnh thuộc về những học giả Pháp. Nhiều cuộc khai quật đã được tiến hành ở tỉnh Quảng Ngãi, Phan Thiết (muộn hơn một chút là những khai quật mộ chum ở khu vực Đông Nam Bộ). Mặc dù còn có không ít ý kiến phê phán phương pháp khai quật của các học giả Pháp cũng như quan điểm truyền bá luận của họ trong diễn giải di tích, di vật, nhưng tư liệu khai quật các địa điểm này đã làm sáng tỏ đáng kể một số khía cạnh của văn hóa Sa Huỳnh như niên đại, táng thức, loại hình hiện vật…
Bên cạnh nghiên cứu điền dã, văn hóa Sa Huỳnh bước đầu đã được nghiên cứu trong bối cảnh Đông Nam Á. Tiếp cận liên văn hóa đã được W. Soilhem áp dụng trong những nghiên cứu của mình về đồ gốm, khái niệm “truyền thống gốm Sa Huỳnh- Kalanay” sau đổi thành “phức hệ gốm Sa Huỳnh- Kalanay” mà ông đưa ra tuy gặp nhiều ý kiến trái chiều song không phải là không có cơ sở. Những tư liệu mới đây ở Hòa Diêm (Khánh Hòa), Giồng Nổi (Bến Tre), Giồng Lớn (Bà Rịa – Vũng Tàu)… đã củng cố quan điểm về hai truyền thống gốm và mối quan hệ giữa hai truyền thống này ở Đông Nam Á thời tiền sử.

Exogenous and Indigenous Factors in the Formation of Early States in Central Vietnam

Lam Thi My Dung

Associate Professor, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Vietnam

Abstract

downloadDuring recent decades there have been important achievements in archaeological studies of Central Vietnam. The achievements in excavations and research results on the transitional period from Late Prehistory to Early History, c. 500 BC to c. AD 300, on the late Sa Huynh culture and the early period of Cham culture are especially noteworthy. Based on these archaeological finds and discoveries contemporary Vietnamese archaeologists are investigating the dynamic cultural contacts of this area with the external world and the strong acculturation between exogenous and indigenous factors which led to the establishment of early states in this region. Due to qualitative and critical changes a number of local cultural features disappeared, while the forms and behavioral patterns of a new cultural structure appeared to replace the old elements. This essay will address the following subjects: 1. The archaeological sequences in Central Vietnam during the period from 500BC to AD 300; 2. Social changes reflected in archaeological sites and artifacts especially in the archaeological materials which evidence the transitional phase from late Sa Huynh culture to early Cham culture. 3. This presentation will also cover the so-called Sinicization and Indianization of the area and the impact of indigenous elements on the formation process of early states in Central Vietnam.

Access the full paper here: http://crs.w3.kanazawa-u.ac.jp/other/doc/3_7_lam_thi_my_dung.pdf