Palm Leaf Manuscripts of the Cham People in Vietnam

Palm Leaf Manuscripts of the Cham People in Vietnam

Van Mon, Truong. Studies on AsiaSeries V, 1.1 (Spring 2016): 122-137,156.

cropped-cropped-eap531_1_1-eap531_cccd_1_3_l11.jpgThe records of the Champa civilization, which was located in central Vietnam, go as far back as the second century (192). The Cham were profoundly influenced by Indian civilization and Islam. Although Champa culture remained vibrant until around 1832, much was lost throughout periods of assimilation of ethnic minority communities into Vietnamese society. In particular, warfare with the Vietnamese and the Khmer from the tenth to the nineteenth century left Champa polities on the brink of collapse.1 Currently, there are only an estimated 161,700 Cham people remaining in various provinces and cities in Vietnam. The largest population centers are concentrated in Ninh Thuan, Binh Thuan, An Giang, and Tay Ninh provinces, as well as Ho Chi Minh City.2 The contemporary Cham retain some aspects of Champa culture. They still venerate Champa temples, create Champa styled statues, and study Champa inscriptions. In particular they still value palm leaf manuscripts (agal bac) which are kept and used by Hindu influenced Cham priests (Ahiér) for their religious rituals. Continue reading

[Dissertation] Mối quan hệ giữa văn hóa Chăm và văn hóa Mã Lai thông qua lễ Raja Praong và Mak Yong

Trương, Văn Món.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Raja Praong và Mak Yong là hai nghi lễ có chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về mối quan hệ giữa văn hoá Chăm và văn hoá Mã Lai. Bằng phương pháp nghiên cứu và những lý thuyết của Dân tộc học/Nhân học,đặc biệt là dựa vào việc phân tích các văn bản Chăm và Mã Lai, nội dung của luận án này trình bày rõ nguồn gốc, nội dung và ý nghĩa cũng như mối quan hệ giữa lễ Raja Praong của người Chăm với lễ Mak Yong của người Mã Lai. Đó là lễ Raja Praong có nguồn gốc, ảnh hưởng từ lễ Mak Yong, được truyền bá từ vùng Kelantan – Malayu đến Champa vào thời kỳ vua Po Rome thế kỷ XVII. Lễ Raja Praong thuộc loại hình tín ngưỡng Shaman, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ thánh Alla, thờ những vị anh hùng lịch sử – văn hóa Chăm, Mã Lai và Ả Rập là chính. Lễ Raja Praong có mối quan hệ với lễ Mak Yong trên tất cả bình diện như nguồn gốc ra đời, truyền thuyết, tên nghi lễ, những kiêng cữ, đồ vật dâng cúng, các vị thần cầu cúng, tu sĩ, trang phục, nhạc cụ, phong cách hành lễ, ngôn ngữ hành lễ…Tất cả những yếu tố tương đồng này là kết quả của quá trình giao lưu, tiếp biến giữa văn hóa Chăm và văn hoá Mã Lai. Cuối cùng thông qua những tư liệu này luận án làm rõ mối quan hệ giữa văn hoá Chăm và văn hoá Mã Lai từ sau thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XIX khi nền văn hóa Ấn Độ suy tàn ở Champa.

Continue reading

The Raja Praong Ritual: A Memory of the Sea in Cham- Malay Relations

Sakaya

(Extracted from Truong Van Mon, “The Raja Praong Ritual: a Memory of the sea in Cham- Malay Relations”, in Memory And Knowledge Of The Sea In South Asia, Institute of Ocean and Earth Sciences, University of Malaya, Monograph Sries 3, pp, 97-111. International Seminar on Martime Culture and Geopolitics & Workshop on Bajau Laut Music and Dance”, Institute of Ocean and Earth Sciences and the Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, 23-24/2008)

Abstract

Raja Praong ritual of the Chams in Vietnam contains memory of ships and seas which have historically related between the Chams and Malays. Besides hymns describe on Champa wooden ships crossing sea to Malay, two wooden ships of Malay are also reproduced to perform in the Raja Praong ritual today. By Cham manuscripts with an historical point of view, the main content of the study focuses theme by many aspects such as legend, hymn, master, sea route, origin, shape and structure of wooden ships, specially the two Malay ships in order to find out memory and knowledge of the ships and seas as well as historical relations between Champa and Malay during 17th –19th centuries.

Key Words: Champa-Malay, sea, ship, relation, history Continue reading

TS. Sakaya (Trương Văn Món)

l1050150

 Thông tin cá nhân

  • Họ và tên: TRƯƠNG VĂN MÓN
  • Bút danh: VĂN MÓN, SAKAYA
  • Dân tộc: Chăm
  • Sinh ngày: 20 -05-1967
  • Nơi sinh: Ninh Thuận
  • Nơi công tác hiện nay: Khoa Nhân học,

Trường Đại học KHXH&NV- Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh

Continue reading

Cham folk culture with Ninh Thuan tourism’s development nowadays

Sakaya

downloadFacing new oportunities and challenges of tourist wave, with the country to push up nonsmoke industry, develop economy- culture- society, what Ninh Thuan province has done to develop its tourist potential? NT‘s tourist potential is not only Kate festival but also cultural tourist, wonderful natural beauty with sunny beaches, mountains, tower vestiges and special Cham culture treasure is really a potential to develop Ninh Thuan tourism. Continue reading