Nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu sử thi Chăm

Nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu sử thi Chăm

(Gs.Ts Phan Đăng Nhật)

Sử thi hoặc anh hùng ca (epic, épopée, narôdnưi êpôx, chanson de geste…) là những giá trị văn hoá có tầm thế giới. Tin rằng các dân tộc nói chung đều có sử thi. Tuy nhiên, do sử thi chủ yếu ra đời vào thời kỳ cổ đại xa xưa, nên ở một số dân tộc, vì nhiều lý do khác nhau, đã bị thất lạc di sản quý báu này.
Người Chăm, cũng như nhiều dân tộc anh em khác, có một nền văn hoá đặc sắc và lâu đời, tin rằng có một kho tàng sử thi phong phú. Lời giải đáp vấn đề này là ở công cuộc sưu tầm, nghiên cứu sử thi Chăm. Đây phải là nhiệm vụ lâu dài của nhiều người kế tiếp nhau, trong một bài tạp chí tôi chỉ nêu một số điểm chính. Continue reading

Nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu sử thi Chăm

Nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu sử thi Chăm

(Gs.Ts Phan Đăng Nhật)


Sử thi hoặc anh hùng ca (epic, épopée, narôdnưi êpôx, chanson de geste…) là những giá trị văn hoá có tầm thế giới. Tin rằng các dân tộc nói chung đều có sử thi. Tuy nhiên, do sử thi chủ yếu ra đời vào thời kỳ cổ đại xa xưa, nên ở một số dân tộc, vì nhiều lý do khác nhau, đã bị thất lạc di sản quý báu này.
Người Chăm, cũng như nhiều dân tộc anh em khác, có một nền văn hoá đặc sắc và lâu đời, tin rằng có một kho tàng sử thi phong phú. Lời giải đáp vấn đề này là ở công cuộc sưu tầm, nghiên cứu sử thi Chăm. Đây phải là nhiệm vụ lâu dài của nhiều người kế tiếp nhau, trong một bài tạp chí tôi chỉ nêu một số điểm chính. Continue reading