[Dissertation] Unity in diversity of Vietnamese culture from the angle of DaiViet-Champa cultural integration

Trần Thị Thu Lương

ĐH Quốc gia TP.HCM

Tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam nhìn từ góc độ hòa nhập văn hoá Đại Việt – Chăm Pa [Unity in diversity of Vietnamese culture from the angle of DaiViet-Champa cultural integration]

Tóm tắt:

Việt Nam là một trong những quốc gia đa dân tộc có nền văn hóa thống nhất trong đa dạng. Tính thống nhất trong đa dạng này là sản phẩm của một quá trình phát triển lịch sử lâu dài và đã trở thành một di sản văn hóa quý giá cần chú trọng gìn giữ. Từ góc độ khoa học lịch sử và khoa học văn hóa, bài báo đã phân tích tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam nhìn từ góc độ hòa nhập của văn hóa Chămpa vào văn hóa Đại Việt từ thế kỷ XIX. Và từ đó văn hóa Chămpa trở thành một thành viên hòa hợp trong đại gia đình văn hóa Việt Nam.
Vietnam is one of the multi-ethnic nations with a culture deeply imbued with unity in diversity. This type of unity in diversity results from a long process of historical development, becoming a precious cultural heritage in need of careful preservation. From the viewpoints of historical and cultural sciences, the paper focuses on the analysis of the unity in diversity of Vietnamese culture from the angle of Champa cultural intergration into Dai Viet culture since the 19th Century. Since then, Champa culture becomes a member living harmoniously in the big family of Vietnamese culture. Continue reading

Mộ đất văn hóa Sa Huỳnh: Nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

Nguyễn Thị Hảo*, Hoàng Thuý Quỳnh**
Bài tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế “100 năm phát hiện và nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh”

Giới thiệu
Một thế kỷ đã trôi qua từ phát hiện đầu tiên (1909), văn hóa Sa Huỳnh đã tạo ấn tượng đặc biệt với phương thức mai táng trong các chum mộ bằng gốm (hay còn gọi là quan tài gốm). Cho đến nay, phương thức mai táng này vẫn là đặc điểm nhận biết đặc trưng của nền văn hóa rực rỡ thuộc thời đại Sắt, nằm dọc vùng duyên hải miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên, với những thành tựu phát hiện và nghiên cứu khảo cổ học gần đây, các nhà nghiên cứu đã công nhận sự tồn tại một táng thức mới của cư dân cổ Sa Huỳnh: phương thức mai táng trong mộ đất. Mặc dù số lượng và tỉ lệ của mộ đất hiện chỉ chiếm một phần nhỏ so với loại hình mộ quan tài gốm, nhưng sự tồn tại của chúng cho thấy mộ quan tài gốm không phải là loại mộ duy nhất trong táng thức của người cổ văn hóa Sa Huỳnh, và cũng thể hiện sự đa dạng trong táng thức của cư dân cổ nơi đây. Continue reading

Mystification uncovered: preventing language death of the people of Champa

MystificationUncoveredPic

By Jennifer Tran-Math
Contributing Writer

Abstract: Persecuted and ousted by French and Vietnamese officials, the only remaining records of the South East Asian empire of Champa has been recorded by the French Colonial Records via letters from the French Embassy in Paris. Through outside contact, the Cham have lost their territory in what is now known as modern day Vietnam. Throughout history, this ethnic group has been subjugated but has managed to maintain their cultural identity and customs. This paper will address the strength of the Cham language, which binds these people together into a coherent group. Continue reading